Privacyverklaring

 

Heemskerk Makelaardij B.V.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Heemskerk Makelaardij B.V., hierna te noemen: “Heemskerk Makelaardij’’ omgaat met uw gegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Heemskerk Makelaardij kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Heemskerk Makelaardij is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

 • Telefonisch: 0252-375736
 • E-mail: info@heemskerkmakelaardij.nl
 • Post: Wildlaan 3 2211 JZ Noordwijkerhout

 

Welke gegevens worden door Heemskerk Makelaardij vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning of bedrijfspand
Wanneer u ons inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning of bedrijfspand, dan kunnen wij de navolgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van uw ‘afgeschermde’ identiteitsbewijs;
 • uw geboortedatum en geboorteplaats;
 • of u onder bewind bent gesteld dan wel er anderszins beperkingen bestaan in het kunnen nemen van beslissingen;
 • uw eventuele huwelijksgoederenregime;
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
 • de datum van aanmelding van de woning/bedrijfspand en de periode dat de woning/bedrijfspand te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning/bedrijfspand zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • foto’s en video’s van de woning/bedrijfspand; de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • wanneer de woning/het bedrijfspand is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

U bent op zoek naar een andere (nieuwbouw)woning of bedrijfspand
Wanneer u ons inschakelt bij de aankoop of huur van een woning/bedrijfspand, dan kunnen wij de navolgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van uw ‘afgeschermde’ identiteitsbewijs;
 • uw geboortedatum en geboorteplaats;
 • of u onder bewind bent gesteld dan wel er anderszins beperkingen bestaan in het kunnen nemen van beslissingen;
 • het zoekprofiel waarin uw (woon)wensen zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige woning/bedrijfspand zoals de koop- of huurprijs;
 • de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • wanneer u een woning/bedrijfspand heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

U koopt of huurt een woning/bedrijfspand van iemand die gebruik maakt van de diensten van Heemskerk Makelaardij
Wanneer u een woning/bedrijfspand heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens over de woning/het bedrijfspand die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning/bedrijfspand, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • de reden van koop of huur;
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • gegevens over uw oude woning/bedrijfspand zoals de koop- of huurprijs; bedrag waarvoor een hypotheek wordt afgesloten, gezien de mogelijke ontbindende voorwaarde;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens dient u in ieder geval aan ons te verstrekken?
Indien u gebruik wenst te maken en/of maakt van onze diensten, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dat wij over voornoemde gegevens beschikken. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

 

Waar gebruikt Heemskerk Makelaardij deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning/bedrijfspand of u bent op zoek naar een andere woning/bedrijfspand
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning/bedrijfspand bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in (verkoop)brochures;
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning/bedrijfspand wordt alleen als referentiepand gebruikt);
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons;
 • om eventuele benodigde aktes te kunnen opstellen/controleren;
 • voor het verwerken van uw persoonsgegevens en/of het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en/of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.

 

U koopt of huurt een woning/bedrijfspand van iemand die gebruik maakt van de diensten van Heemskerk Makelaardij
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor het opstellen van de benodigde aktes;
 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • voor het verwerken van uw persoonsgegevens en/of het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en/of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • ten behoeve van het NVM-uitwisselingssysteem;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens verwerken als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat u ons toestemming heeft gegeven voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van post en pakketten;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om de kredietwaardigheid van incasso’s te controleren en/of antifraudecontroles uit te oefenen;
 • wij kunnen gebruik maken van een incassobureau voor het innen van een vordering op u;
 • wij kunnen gebruik maken van een externe server voor de opslag van uw persoonsgegevens, ten behoeve waarvan wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners, automatiseringspartijen en softwareleveranciers die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze aansprakelijkheid;
 • voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie;
 • wij kunnen gegevens van u doorsturen aan fotografen, plattegrondmakers, stylisten, hoveniers en/of andere tuinspecialisten om ons te helpen bij het verkoop/verhuur klaar maken van uw woning/bedrijfspand;
 • notarissen die worden ingeschakeld om de woningen/bedrijfspanden daadwerkelijk over te dragen en hetgeen verder te regelen wat er bij die overdracht komt kijken;
 • een vennootschap die tot de ondernemingsgroep behoort.

 

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

 

NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van Heemskerk Makelaardij zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NVM U.A., hierna te noemen: “NVM”. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij ons en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in ons systeem.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen of andere onroerende zaken en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt; universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

 

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Vragen?
Heeft u vragen over het NVM-uitwisselingssysteem, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of de NVM via de consumentenvoorlichting:

NVM U.A.
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
Telefoon: 030-6085189 (tussen 9.00 en 11.30 uur)

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons of via info@heemskerkmakelaardij.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uitoefening van uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@heemskerkmakelaardij.nl. Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens van u verwerkt, dient u ook een beroep op een van uw rechten ten aanzien van de NVM te sturen naar info@heemskerkmakelaardij.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2021. Heemskerk Makelaardij behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Heemskerk Makelaardij zal u in dat geval een gewijzigde privacyverklaring doen toekomen.

 

www.heemskerkmakelaardij.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.heemskerkmakelaardij.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren